Automobilklub Wielkopolski

Delegatura Mosina

2022.03.09 Wybory delegatów na Walne Zgromadzenie DelegatówAW

Rok 2022 jest rokiem wyborczym w Automobilklubie Wielkopolski.
W związku z tym w pierwszej kolejności muszą odbyć się
Wybory Delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów Automobilklubu Wielkopolski w kadencji 2022-2026.

W Delegaturze Mosina takie wybory odbyły się
9 marca w siedzibie Delegatury.

 


Delegatem może zostać członek Klubu, który spełnia łącznie następujące warunki:
-  jest członkiem danej Struktury klubowej (Delegatury, Komisji lub Koła), Grupy Członkowskiej lub jest  Członkiem Honorowym;
posiada czynne i bierne prawo Wyborcze, tj. ma ukończone 18 lat w dniu odbywania zebrania wyborczego w swojej Strukturze lub Grupie Członkowskiej (liczy się dzień-miesiąc-rok urodzenia);
-  ma opłaconą składkę członkowską za 2021 lub 2022 rok (wyjątek stanowią Członkowie Honorowi, którzy są zwolnieni z opłaty).

 Pełen tekst Regulaminu Wyboru Delegatów znajdziecie w załączniku.